نگارستان

تقدیم به چشم هایی که در راه ماندندودل هایی که انها را راندند;تقدیم به اشک هایی که غرورشان شکست وعهدهایی که کسی انها را نبست

شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست